0708.1.1009-_xxoxoxxoxxx
watercolour on paper, 104 x 145 cm